Menu
Bezienswaardigheden / Bredevoort / Molens / Nieuws

Molen Prins van Oranje – Bredevoort

Bovenop het voormalige bolwerk Welgemoed, één van de zes bolwerken, die Bredevoort telde, staat de molen Prins van Oranje. 

In 1644 verleende stadhouder Frederik Hendrik, heer van Bredevoort, toestemming om op het bolwerk Welgemoed een houten standerdmolen te bouwen. In het archief van de Nassausche Domeinen vinden we de volgende brief: “dato den 13. Junij deses 1644. Jaers ingegaen ende overkohmen, om uuthen nahm ende van wegen Sijn Hoocheit (Frederik Hendrik – redactie) alhier opterechten een bequame Windt Coorn Moelen, in sijnen alingen effecte en Inhoudt geratificert ende approbert, cavierende in gevolge dan dien voor sich ende haren metbeschrevenen samentlicken dieselve WindtCoornmoelen den tijdt van viertijn Jaeren continuelicken ende achtereenvolgende te houden in behoorlicke ende lofflijcke reparatie fol 015 v – ende nae expiratie van deselve Jahren alsowell conditionert, gerepareert ende in goeden state versien met all t’geene daervan is dependerende ende daertoebehorende, so van stien, seijlen als anders, nijchts uuthgesondert, in vollen eijgendom van Sijn Hoocheit om daermede desselffs gelieffte te doen, overteleveren.”

In 1812 kocht G.W. Heusinkveld deze molen van de Domeinen. Op 28 december 1868 ging de molen geheel in vlammen op. Uit de Arnhemsche Courant van 31 december 1868: “Winterswijk, 29 dec. Gisteren avond omstreeks 9 uur zag men hier in de rigting van Bredevoort een felle brand. Onze brandweer was reeds gereed om naar de plaats des onheils heen te spoeden, toen men berigt ontving dat de bredevoortsche stendermolen bereids was afgebrand en er dus geen behoefte meer bestond om met onze spuiten dienst te doen. Ten elf uur was de brand afgeloopen.
Zoo de wind uit eene andere streek had gewaaid, zou waarschijnlijk het stedeke Bredevoort geheel zijn afgebrand.”

In 1869 werd de huidige molen gebouwd. Omdat de Duitse metselaars dienst moesten doen als soldaat in de Frans-Pruisische Oorlog. In 1870 werd de nieuwe molen in bedrijf gesteld. De molen is een zogenoemde ronde stenen beltmolen. Sindsdien is de molen, op een kortstondig pauze rond 1990 na, altijd in bedrijf gebleven. In 1992 werd de molen helemaal gerestaureerd en weer maalvaardig gemaakt. Hij wordt nu bediend door vrijwillige molenaars. 

Locatie:

Molen Prins van Oranje
Landstraat 32-34
7126 AV Bredevoort 
website